Ryska Online AdvokatbyråRyska Online Advokatbyrå företag och företag som advokater i Egypten förser kunder med de bästa lösningarna under upprättandet av deras verksamhet och projekt för investeringar i Egypten, liksom den dagliga verksamheten i sina organisationer. Under trettio års erfarenhet av ryska Online Advokatbyrå anses vara en av de ledande företagen i Egypten i den inlämnade av tvister. Våra advokater hanteras och prövas många fall företräder privatpersoner och företagskunder, den lag som reglerar alla aspekter av de företag likvidation, inbegripet orsaker av likvidation, statusen för bolaget i likvidation, förordnande av likvidator, ansvar förvaltaren och återkallande av förvaltaren. Om den angivna perioden om företaget har löpt ut eller arbetet har avslutats och parterna har fortsatt att bedriva den typ av arbete som företaget består av, kontraktet ska sträcka sig över ett år, under samma villkor som borgenären om en av parterna får invända mot en sådan utvidgning och dess invändning skall leda till upphävandet av dess effekt. I händelse av förlust av hälften av den inkomst av bolaget, styrelsen är skyldig att tillställa generalförsamlingen en order om upplösning av Bolaget. Utfärdande av ett sådant beslut kräver den majoritet av aktieägarnas röster nödvändigt att ändra bolagets stadgar. Om förlusten uppgår till tre fjärdedelar av kapitalet, partner i besittning av en fjärdedel av kapitalet kan komma att kräva upplösning. Om förlusten innebär att minskningen av eget kapital under den gräns som föreskrivs av den verkställande förordning, någon berörd part får kräva upplösning av bolaget. Bolaget kan försättas i likvidation genom beslut av aktieägarna eller ett domstolsbeslut, i båda fall finns särskilda egenskaperna för företag under avveckling: Varje bolaget efter dess upplösning anses vara i ett tillstånd av likvidation och konkurs bör ske i enlighet med bestämmelserna i denna lag, såvida inte dess stadgar eller lag föreskriver annat gäller. Bolaget skall bevara, under tiden för dess likvidation dess moraliska personlighet inom den utsträckning som krävs av ett förfarande för likvidation. Termen («under avveckling») kommer att läggas till den avdelning av företaget, och dess organ kommer att förbli stående under perioden likvidation, men dess befogenheter skall begränsas till frågor som inte har kompetens för likvidatorer. I de fall ett straff utfärdas beställning upplösning eller ogiltighet av statusen för bolaget, skall Domstolen ange läge i likvidation och kommer att utse likvidator och korrigera sin ersättning. Namnet av förvaltaren och de parter som har avtal om läget i likvidation, eller fängelsestraff i detta avseende kommer att publiceras i handelsregistret och i företag tidningar, och utredaren ska fullgöra de formaliteter publicitet. Ingen protest mot tredje man om utseende av likvidator eller läge likvidation undantag från den dag publicitet i handelsregistret. Försäljningen av tillgångarna i företaget om lös eller fast egendom, på offentlig auktion eller på något annat sätt, om det inte anges i dokumentet för nominering av likvidatorn att försäljning ska ske på ett visst sätt. Likvidatorn, direkt efter att hans nominering och i samförstånd med styrelsen av ledningen eller styrelsen, skall göra en inventering av samtliga tillgångar och skulder i bolaget och rita en detaljerad lista över dem och en budget att tecknas av likvidatorn och styrelsen eller styrelsens ledamöter. Styrelsen av ledningen eller styrelsen skall lägga fram sitt konto till förvaltaren och skall leverera till honom medel från företaget och dess böcker och presentkort. Utredaren skall hålla ett register för dokumentation av verk om likvidation, och hålla detta register kommer att vara i överensstämmelse med bestämmelserna i lagen om handelsregister.

Han bör vidta alla åtgärder som är nödvändigt för förvärv av samtliga bolagets rättigheter från andra. Ändå parterna bör inte göras gällande återstoden av sina delar, förutom om de arbetar i likvidation kräver detta, under förutsättning att efterlevnaden av jämställdhet mellan dem. Utredaren skall deponera det belopp som han samlar i en bank till ett konto i bolaget i likvidation, denna deposition skall göras inom tjugofyra timmar från tidpunkten för mottagandet.

Förvaltaren är inte tillåtet att börja på nya avtal utom om de är nödvändiga för tidigare frågor

Om han bedriver nya verk som inte längre behövs för likvidationen, skall han vara ansvarig i dessa fungerar på alla hans tillgångar och om likvidatorerna är många, deras ansvar kommer att vara en joint. Förvaltaren är inte tillåtet att sälja tillgångar i bolaget i form av block med undantag av ett tillstånd av generalförsamlingen eller partners som kan vara fallet. Förvaltarna plikt inte slutet på den bortgång av partner, eller att sprida sin konkurs eller oförmåga att betala eller öva anfall på dem, även om likvidatorn utses för deras del. Domstolen kan, på begäran av en aktieägare eller en delägare och till rimliga skäl, besluta om återkallande av förvaltaren.

Varje beslut eller mening att återkalla förvaltaren bör bestå av nomineringen av en annan i hans ställe

Återkallande av förvaltaren kommer att publiceras i handelsregistret och i de Företag som tidningen, och det kommer inte att vara på motsatt sida till tredje part med undantag från dagen för publicitet i handelsregistret